ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Νόμισμα Αποτίμησης:

EUR

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα

Βαθμός Κινδύνου:

Υψηλός

Τρέχουσα Καθαρή Τιμή:

9,0191 (16/05/2022)

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ελληνικών μετοχών, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται μεταξύ άλλων βάσει των αναπτυξιακών τους προοπτικών και της συγκριτικής αποτίμησής τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοίκησής τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην εγχώρια αγορά μετοχών, εμπιστευόμενοι τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές διακυμάνσεις και τον κίνδυνο ενδεχόμενων αρνητικών αποδόσεων σε περιόδους πτωτικής πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου, προσδοκούν υψηλά κεφαλαιακά κέρδη.

Ευρωπαϊκή Πίστη
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

Prizes Awards

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2019

Για την απόδοσή του την 3ετία 2017-2019

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του έτος 2017

Prizes Awards

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2018

Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του την 5ετία 2013-2017

Prizes Awards

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Fund Managers Awards 2017

Για την απόδοσή του την 7ετία 2011-2017