ΝΕΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

18/03/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 907η/18.3.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 2η & 5η Απριλίου 2021 (Καθολικό Πάσχα) καθώς και την 24η Δεκεμβρίου 2021.
  • Την μερική ανάκληση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας και απόφασης της γενικής της συνέλευσης, της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία παροχής πιστώσεων υπ’ αρ. 2 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018,.