ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

08/01/2021

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 07/01/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία

« ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 : 00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 274, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: 

 

  1. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας στον τομέα διαχείρισης ΟΕΕ με βάση το Ν.4209/2013 και τροποποίηση των άρθρων 3, 18 και 30 του καταστατικού της.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου, κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, οφείλουν να αποδείξουν, με κάθε νόμιμο μέσο, την ιδιότητά τους αυτή κατά την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, ενώ σε περιπτώσεις αντιπροσώπευσης ή/και εκπροσώπησης, τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στην εταιρία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Η εταιρία σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις οδηγίες της Πολιτείας, προτρέπει τους μετόχους να κάνουν χρήση της δυνατότητας των εναλλακτικών τρόπων αντιπροσώπευσης, της ηλεκτρονικής αποστολής του ψηφοδελτίου καθώς και της συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας και να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης των υπαλλήλων, των μετόχων, της διοίκησης, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και του κοινού. Για τον συγκεκριμένο λόγο παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνήσουν με την εταιρία προκειμένου να ενημερωθούν για τις παραπάνω μεθόδους επικοινωνίας.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies