ΝΕΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

11/02/2013

( σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 )

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

και

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε., ως θεματοφύλακας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων « Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » και « Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » από το « Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ».

Ημερομηνία Συγχώνευσης ορίστηκε η 14η Φεβρουαρίου 2013.

Η σχέση ανταλλαγής των μεριδίων των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα καθοριστεί με βάση την καθαρή τιμή του μεριδίου κάθε συγχωνευόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία θα προκύψει από την αποτίμηση της περιουσίας του κατά την 14η Φεβρουαρίου 2013.

Ο κάτοχος των μεριδίων των Απορροφώμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θα λάβει αριθμό μεριδίων του Απορροφούντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχει κατά την ημερομηνία συγχώνευσης επί το πηλίκο της διαίρεσης:

Καθαρή Τιμή μεριδίου των Απορροφούμενων της 14/02/2013
Καθαρή Τιμή μεριδίου του Απορροφούντος της 14/02/2013