Αρχές & Πολιτικές

«Κανονισμός ΕΕ 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»

  • Πολιτική Κινδύνων Βιωσιμότητας

Η εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ» (εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζει την παρούσα πολιτική σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, όπως ισχύει. Η εν λόγω Πολιτική έχει ως στόχο την περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο η Εταιρία ενσωματώνει τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών της αποφάσεων και κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς τους πελάτες της και την ενίσχυση της διαφάνειας της πληροφόρησης προς τους επενδυτές.

  • Μη εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας  v.1 10.03.2021   Διαβάστε την Δήλωση
Διαβάστε την Πολιτική

«Πολιτική Χρήσης Δεικτών Αναφοράς (BMR)»

Η εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.ΕΔ.Α.Κ. (εφεξής η «Εταιρία»), στo πλαίσιo άσκησης των δραστηριοτήτων της, ενδέχεται να προβαίνει σε χρήση Δεικτών Αναφοράς κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (BMR) για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Διαβάστε την Πολιτική

«Πολιτική Αποδοχών»

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα αποδοχών της Εταιρείας. Το σύστημα αποδοχών διαμορφώνεται με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και την αποθάρρυνση της δημιουργίας συνθηκών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της.

Διαβάστε την Πολιτική

«Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να επιτυγχάνει τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών κατά τη διαχείριρση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών, συνάμει σχετικής σύμβασης.

Διαβάστε την Πολιτική

«Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. δεσμεύεται να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο για το καλύτερο συμφέρον των πελατών της καθώς και να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά την παροχή υπηρεσιών.

Διαβάστε την Πολιτική

«Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής»

Η παρούσα πολιτική της εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ» (εφεξής «η Εταιρία») θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 4706/2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αναπτύσσουν και δημοσιοποιούν πολιτική για την ενεργό συμμετοχή τους.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής ενεργού συμμετοχής της Εταιρίας δυνάμει του άρθρου 32(2) του ν. 4706/2020 κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Διαβάστε την Πολιτική

«Ενημέρωση για το Χειρισμό Παραπόνων»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSETMANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έτσι ώστε να αποφεύγονται τα παράπονα από πελάτες. Ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν παράπονα από πελάτες.

Διαβάστε την Ενημέρωση
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies