Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη ικανοποιητικής συνολικής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων, προερχόμενης πρωτίστως από εισόδημα (τοκομερίδια) και με την ανάληψη ενός σχετικά περιορισμένου επενδυτικού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε διαπραγματεύσιμους ομολογιακούς τίτλους σταθερού επιτοκίου που έχουν εκδοθεί από μη-κρατικούς φορείς και αποτιμώνται σε ευρώ. Εκδότες μπορεί να είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρίες με καλή πιστοληπτική  διαβάθμιση (ΑΑΑ/Aaa ως ΒΒΒ-/Baa3) σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (2-3 έτη) που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, προσδοκώντας αποδόσεις υψηλότερες από αυτές των κρατικών ομολόγων και των καταθετικών λογαριασμών και αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο διακυμάνσεων.

Ομολογιακά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Σύνολο Ευρώπης
Εταιρικά Ομόλογα
Μέτριος
4,51 (17/10/2019)

Αμοιβαία Κεφάλαια » Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού τους δύναται να επενδύεται και σε μετοχές.

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω επενδύσεων σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα να απολαμβάνουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση ικανοποιητικότερη από αυτή των επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου, έντοκα γραμμάτια κλπ.).

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR

Για την απόδοσή του το έτος 2017.
Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο