Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε EUR

Επενδυτικός Σκοπός

Η ωφέλεια των μεριδιούχων από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του καθαρού ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομόλογων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3 έτη) που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαροτφυλάκιο εταιρειών με έκθεση στην Ελλάδα, και τίτλων σταθερού εισοδήματος Ελληνικού Δημοσίου αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο διακυμάνσεων.

Ομολογιακά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Ελλάδα
Κρατικά & Εταιρικά Ομόλογα
Υψηλός
3,38 (21/09/2021)
Όλα τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαία Κεφάλαια » Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού τους δύναται να επενδύεται και σε μετοχές.

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω επενδύσεων σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα να απολαμβάνουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση ικανοποιητικότερη από αυτή των επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου, έντοκα γραμμάτια κλπ.).

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο