Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από εισόδημα (τοκομερίδια). 

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σε ευρώ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα της διασποράς όσον αφορά τη διάρκεια της λήξης των ομολόγων και τη γεωγραφική κατανομή. Παρέχει έκθεση σε ομόλογα με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας και μηδαμινό συναλλαγματικό κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2-3 έτη), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε ευρώ. Επίσης σε επενδυτές που επιθυμούν μια ευρεία κατανομή επενδύσεων μέσω έκθεσης σε ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, προσδοκώντας υψηλότερες συνολικές αποδόσεις από τις καταθέσεις.

Ομολογιακά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Ελλάδα
Ομόλογα Μικρής Διάρκειας
Χαμηλός προς Μέτριος
1,62 (17/10/2019)

Αμοιβαία Κεφάλαια » Ομολογιακά

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού τους δύναται να επενδύεται και σε μετοχές.

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω επενδύσεων σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα να απολαμβάνουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση ικανοποιητικότερη από αυτή των επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου, έντοκα γραμμάτια κλπ.).

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε EUR

Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο