Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενης από υπεραξία κεφαλαίου, μερίσματα και από εισόδημα (τοκομερίδια), με την ανάληψη του περιορισμένου επενδυτικού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται κατά βάση από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και επιλεγμένες μετοχές εταιριών που έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα είναι 10% του καθαρού ενεργητικού του, ενώ το μέγιστο ποσοστό επένδυσης δεν υπερβαίνει το 65%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με μια μόνο κίνηση σε ένα ευέλικτο, ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο ελληνικών τίτλων, προσδοκώντας ικανοποιητική απόδοση.

Μικτά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Ελλάδα
Ομόλογα και Μετοχές
Υψηλός
3,65 (21/09/2021)

Αμοιβαία Κεφάλαια » Μικτά

Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού τους. 
Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια θεωρούνται μεσαίου προς υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιδιώκουν αφενός κεφαλαιακή υπεραξία, αφετέρου εισόδημα από τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους.

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού

Για την απόδοσή του την 3ετία 2017-2019.
Για την απόδοσή του το έτους 2017.
Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018.
Για την απόδοσή του την 5ετία 2013-2017.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο