Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου διεθνών μετοχών, προερχόμενης κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Επειδή επενδύει σε μετοχικές αξίες με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης (ευρώ), οι διακυμάνσεις της αξίας αυτών των επενδύσεων έναντι του νομίσματος αποτίμησης, επηρεάζουν αντίστοιχα την αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επιλογή των μετοχών γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό και μεσαίο συναλλαγματικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν με μια μόνο κίνηση σε ένα ευέλικτο, παγκόσμιας διασποράς χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, αναμένοντας υψηλές αποδόσεις και αντίστοιχα διακυμάνσεις.

Μετοχικά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Σύνολο Ευρώπης
Μετοχές Υψηλής Κεφ/σης
Υψηλός
4,90 (02/12/2021)

Αμοιβαία Κεφάλαια » Μετοχικά

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. 
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε διευρυμένα χαρτοφυλάκια μετοχών.

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού

Για την απόδοσή του το έτος 2017.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο