Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

Επενδυτικός Σκοπός

Επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ελληνικών μετοχών, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επενδυτική Στρατηγική

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης. Οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά αξιολογούνται μεταξύ άλλων βάσει των αναπτυξιακών τους προοπτικών και της συγκριτικής αποτίμησής τους με ομοειδείς εταιρίες του κλάδου και της ποιότητας της διοίκησής τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Πού Απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (άνω των 5 ετών) που επιθυμούν να τοποθετηθούν στην εγχώρια αγορά μετοχών, εμπιστευόμενοι τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές διακυμάνσεις και τον κίνδυνο ενδεχόμενων αρνητικών αποδόσεων σε περιόδους πτωτικής πορείας του ελληνικού χρηματιστηρίου, προσδοκούν υψηλά κεφαλαιακά κέρδη.

Μετοχικά
Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management
EUR
Ελλάδα
Μετοχές Υψηλής και Μεσαίας Κεφ/σης
Υψηλός
9,19 (21/09/2021)

Αμοιβαία Κεφάλαια » Μετοχικά

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. 
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε διευρυμένα χαρτοφυλάκια μετοχών.

 

Έντυπα


Για να δείτε το ενημερωτικό υλικό χρειάζεστε το Adobe® Reader®. Μπορείτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση από το site της Adobe.

Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού

Για την απόδοσή του την 3ετία 2017-2019.
Για την απόδοσή του το έτους 2017.
Για την απόδοσή του την 3ετία 2016-2018.
Για την απόδοσή του την 5ετία 2013-2017.
Για την απόδοσή του την 7ετία 2011-2017.

Τιμολογιακή Πολιτική

Κατεβάστε το PDF αρχείο

Λογαριασμοί Υποδοχής Α/K

Κατεβάστε το PDF αρχείο