ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • Μετοχικά

  Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. 
  Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που επιδιώκουν κυρίως κεφαλαιακά κέρδη μέσω της συμμετοχής τους σε διευρυμένα χαρτοφυλάκια μετοχών.

   

 • Ομολογιακά

  Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους. Ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού τους δύναται να επενδύεται και σε μετοχές.

  Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μέτριου επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν μέσω επενδύσεων σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα να απολαμβάνουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοση ικανοποιητικότερη από αυτή των επενδύσεων σε μέσα χρηματαγοράς (βραχυπρόθεσμα ομόλογα δημοσίου, έντοκα γραμμάτια κλπ.).

   

 • Μικτά

  Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχές και τουλάχιστον 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε χρεωστικούς τίτλους ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού τους. 
  Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια θεωρούνται μεσαίου προς υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνονται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι επιδιώκουν αφενός κεφαλαιακή υπεραξία, αφετέρου εισόδημα από τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό τους.

   

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »

Τιμές

02/12/2021

Δείτε τις τιμές του τελευταίου κλεισίματος όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας

Περισσότερα »

Επικοινωνία

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.:
info@europistiaedak.gr

Περισσότερα »

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1018101000 ( πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21461/06/Β/90/05 ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 23/03/21 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. »..

 

Περισσότερα »