Αρχές & Πολιτικές

«Πολιτική Αποδοχών»

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα αποδοχών της Εταιρείας. Το σύστημα αποδοχών διαμορφώνεται με γνώμονα την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, καθώς και την αποθάρρυνση της δημιουργίας συνθηκών οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των λειτουργιών της.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο


«Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ώστε να επιτυγχάνει τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών κατά τη διαχείριρση χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων λοιπών πελατών, συνάμει σχετικής σύμβασης.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο


«Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων»

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ. δεσμεύεται να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο για το καλύτερο συμφέρον των πελατών της καθώς και να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά την παροχή υπηρεσιών.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο


«Διαδικασίες Χειρισμού Παραπόνων»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕ∆ΑΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες έτσι ώστε να αποφεύγονται τα παράπονα από πελάτες. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν παράπονα από πελάτες.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο 

«Στρατηγικές Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου»

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Έντυπα

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Περισσότερα »